Przetarg nr 2/2007

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oznaczenie sprawy: 2/2007                                                            Słupca, dnia  26.02.2007 r.                                       

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

 1. Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16

tel. (063) 274-30-18, fax. (063) 274-36-18

E-mail: instytut1@wp.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartoœci poniżej 60 000 euro na:

 

budowę 12  kojców dla zwierzšt w m. Ostrowo Koœcielne, gm. Strzałkowo

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 1. a) budowa kojców dla zwierzšt z prętów metalowych,
 2. b) wykonanie 3 bram wjazdowych przy kojcach,
 3. c) ogrodzenie terenu kojców.

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2007 r.
 2. Bezpłatny formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać osobiœcie w Urzędzie Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 14. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej: www.gmina.slupca.pl.
 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Nowaczyk-

       -Andzelm

Informacji udzielać będzie w godzinach od 730 do 1530.

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

5.1   posiadają uprawnienia do wykonywania działalnoœci w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

5.2   posiadają niezbędną wiedzę i doœwiadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; wykonawca musi spełniać następujšce warunki: wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia kierownika robót, posiadającego uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),

5.3   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 1. Oœwiadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poœwiadczone za zgodnoœć
  z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)       wypełniony formularz OFERTA,

2)       pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 upzp, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia,

3)       aktualny odpis z właœciwego rejestru albo aktualne zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalnoœci gospodarczej – wystawiony nie wczeœniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
,

4)       parafowany wzór umowy,

5)       oœwiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 upzp oraz
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp.

 6)     kosztorys ofertowy (sporzšdzony wg dołšczonego przedmiaru robót,

7) upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów zwišzanych
        z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione
        do zacišgania zobowišzań w imieniu wykonawcy.

        UWAGA: Upoważnienie należy załšczyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby   

        podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do 

        reprezentowania wykonawcy.

 

7         Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych.

8         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

9         Zamawiajšcy nie zamierza:

-  zawrzeć umowy ramowej,

      -  ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

      -  dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2007 roku do godziny 1000.

11     Otwarcie ofert nastšpi w dniu 12 marca 2007 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 14

12     Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

13     Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena - 100%.

14     Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz zamawiającego w dniu 26.02.2007 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1443