Przetarg nr 1/2005

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oznaczenie sprawy: 1/2005                                                            Słupca, dnia 11.04.2005 r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

Telefon: 2743018, Telefaks: 2743676

Adres e-mail: instytut1@wp.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

NIP: 667-16-61-401, Regon: 311060748

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartoœci poniżej 60 000 euro na:

Opróżnianie pojemników i zbiórka worków do segregacji surowców wtórnych

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. a) opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 1 raz na 2 m-ce,
 2. b) zbiórka worków do segregacji odpadów 1 raz w m-cu.
 3. c) opróżnianie pojemników na doraŸne zgłoszenie

 

 

 1. Od wykonawców nie jest wymagane wniesienie wadium.
 2. Termin wykonania zamówienia: do31.12.2006r.
 3. Formularz zawierajšcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiœcie
  w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 14 w godzinach od 800 do 1500 .

Formularz bezpłatny.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach formalnych
  oraz merytorycznych dot. przetargu jest: Katarzyna Nowaczyk, tel. 063 2743018

Informacji udzielać będzie w godzinach od 800 do 1500.

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

7.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7.2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7.3. spełniają wszystkie wymogi okreœlone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ocena spełniania w/w warunków okreœlonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oœwiadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 1. Oœwiadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poœwiadczone za zgodnoœć
  z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienie warunku udziału w postępowaniu:

1)       wypełniony formularz OFERTA,

2)       aktualny odpis z właœciwego rejestru albo aktualne zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalnoœci gospodarczej – wystawiony nie wczeœniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
,

3)       aktualne zaœwiadczenia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšce odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaœwiadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci
lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu – wystawione nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,

4)       Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalnoœci gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”,

5)       potencjał techniczny, jaki będzie wykorzystany do realizacji zamówienia

6)       oœwiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy,

7)      oœwiadczenie o przeprowadzeniu szkoleń 1 raz w czasie trwania umowy we wszystkich  szkołach  podstawowych   i gimnazjach znajdujšcych się na terenie powiatu słupeckiego w gminach, w których prowadzić będziemy selektywnš zbiórkę surowców wtórnych.

8)   upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów zwišzanych z postępowaniem.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju SEKRETARIAT
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2005 roku do godziny 1000.
 4. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2005 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego
  w pokoju nr 3.
 6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena                             - 100%.

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano także na stronie internetowej Zamawiającego:

www.gminy.slupca.pl w dniu 11.04.2005 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1458