:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Ogłoszenia 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko 

główny księgowy 2008 r.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego, 62-400 Słupca,
ul. Sienkiewicza 16, zgodnie z art. 3a ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (teskt jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1/4 etatu):

głównego księgowego związku jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność (dotyczy: prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 • znajomość programów komputerowych służących do rozliczeń bankowych tzw. „bankowość elektroniczna” , do prowadzenia ksiąg rachunkowych (system finansowo-księgowy księgowości budżetowej FKB) oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej (system sprawozdawczości elektronicznej Bestia@ ),

 • znajomość regulacji prawnych odnośnie do: finansów publicznych, rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych samorządu gminnego, Kodeksu pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

  • doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości
   w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych,

  • znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjonowania
   i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację projektów w ramach programów Unii Europejskiej.

 

 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego należy prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w szczególności:

 

  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,

  • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych
   z realizacją zadań jednostki,

  • zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem do osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,

  • opracowywanie projektów planów finansowych jednostki i ich zmian,

  • dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków,

  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,

  • czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym,

  • zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki,

  • wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

  • List motywacyjny,

  • Curriculum vitae,

  • poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego, posiadanie wymaganego wykształcenia oraz odbycie praktyki w księgowości,

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności (w zakresie wskazanym w pkt. 1 ogłoszenia),

  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Powyższe dokumenty należy złożyć do Związku Gmin Regionu Słupeckiego (w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy), ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, w pok. Nr 16 w terminie do dnia 30.11.2008r.Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją ‘Nabór na głównego księgowego”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, na stronie BIP Związku Gmin Regionu Słupeckiego, zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

Grażyna Kazuś


Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 2895 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020