Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Przetarg nr 4/2004

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Słupca, dnia 17.12.2004 r.                                                                        

 

............................................

  / pieczęć  Zamawiającego /

 

Nr 4/04                                                                                                                                                                                                                     

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartoœci szacunkowej powyżej 60.000 EURO

 

  1. Zamawiający : Związek Gmin Regionu Słupeckiego
  2. Henryka Sienkiewicza 16

62-400    Słupca

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej na schronisko dla bezdomnych zwierząt

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

 

 30.07.2005r.

                                

  1. W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częœciowych.
  2. Formularz zawierajšcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać osobiœcie lub za zaliczeniem pocztowym w :

nazwa instytucji  :

                                    Urzšd Gminy w Słupcy

                                   pokój nr 14 -  Związek Gmin Regionu Słupeckiego

                                   ul.Henryka Sienkiewicza 16

                                  62-400  Słupca

 

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są : Katarzyna Nowaczyk

tel. 274-30-18  nr pok.  14 oraz Grażyna Kazuœ tel. 274-36-76. Informacje udzielane będš      w godz. 800 - 1400

  1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, spełniajšcy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniający wymogi okreœlone w SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 (w sekretariacie)

w terminie do dnia  10.02.2005 r. do godz. 9.45

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2005 r. o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3.
  2. Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni od daty terminu składania ofert.

10 Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

A/ cena oferty                                                                         -          100 %                       

 

 

                                                                                ………………………………………

                                                                                                    (podpis zamawiającego)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
Liczba odwiedzin:1415