:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin zamówień publicznych
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Zmiana regulaminu schroniska
»Wolontariat porozumienie
»Umowa adopcyjna
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2019 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2019 rok
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka:Szanowni Państwo !

    Pragniemy przypomnieć, że Biuletyn Informacji Publicznej to urzedowy publikator teleinformatyczny, składający sie z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostepniona informacja publiczna. Jesteśmy głeboko przekonani, że Panstwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez użytkowników.

Aktualności

 • Ochrona danych osobowych
 •  13.11.18 09:40
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej rozporządzeniem RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Słupeckiego reprezentowany przez Zarząd Związku w osobach Grażyna Kazuś, Dariusz Grzywiński, Michał Pyrzyk. 2. Adres administratora danych: Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca. 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Gniewkowski, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@itgov.pl; pod numerem telefonu 503-101-489; lub pisemnie na adres naszej siedziby. 4. Dane osobowe są przetwarzane jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 5. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, 2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; 3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody; 4) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą; 5) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą; 6) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy; 7) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; 8) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia; 9) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; 10) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. 6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu określonym w prawie krajowym lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, cel zostanie szczegółowo określony. 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innych szczegółowych przepisach prawa oraz w rozporządzeniu prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 8. Każdej osobie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 10. Zgodnie z rozporządzeniem RODO, każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora danych osobowych: 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5) przenoszenia danych; 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Doda3: Administrator - Katarzyna Nowaczyk-Andzelm
 •  01.09.15 18:00
  Niniejsza strona jest oficjalną stroną Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Informacje na niej zgromadzone publikowane są w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ze względu na sposób i tryb publikowania informacji i stosunkowo długi czas gromadzenia danych w Biuletynie, wszelkie informacje publiczne dostępne są do czasu ich elektronicznego opublikowania w siedzibie Związku, Słupca, ul. Sienkiewicza 16 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

  Doda3: Administrator - Katarzyna Nowaczyk-Andzelm

Archiwum aktualności    


    Odwiedzin: 1228 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2020